Інформація для авторів

Загальні положення

Принципи рецензування

Відповідальність автора

Вимоги до рукописів

Порядок подання матеріалів

Редакторський процес

Положення про авторські права

Положення про конфіденційність

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Журнал публікує наукові статті з богослов’я, канонічного права, церковної історії, релігієзнавста, а також суміжних наукових галузей, таких як культурологія, філософія, філологія, археологія, суспільні науки тощо.

Редакція розглядає лише оригінальні наукові тексти, які раніше ніде не публікувалися і не знаходяться на розгляді в редколегіях інших видань.

Журнал не публікує множинні чи дубльовані статті, матеріали яких суттєво дублюють чи збігаються з уже раніше опублікованими статтями автора.

В окремих надзвичайних випадках редколегія може прийняти рішення про публікацію перекладу українською мовою текстів, опублікованих іншими мовами за межами України, якщо вони знайомлять читачів із новими аспектами богословських досліджень і мають високу наукову цінність.

До друку приймаються статті докторів та кандидатів наук, молодих науковців (студентів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редколегії.

Аспіранти, здобувачі та дослідники, які не мають наукового ступеня, подають матеріали для публікації разом із відгуком наукового керівника чи іншої особи, яка має науковий ступінь і є фахівцем із досліджуваної галузі.

Статті публікуються в авторській редакції, але редколегія зберігає за собою право вносити редакційні зміни в авторський оригінал, не змінюючи при цьому змісту статті.

Журнал не бере плати за публікацію авторських текстів. Видання журналу фінансується Українським католицьким університетом.

Матеріали для публікації подаються в електронному вигляді на адресу редакції журналу ([email protected]).

 

ПРИНЦИПИ РЕЦЕНЗУВАННЯ

Формування редакційного портфеля відбувається на засадах незалежного анонімного рецензування авторських текстів (peer review) та перевірки всіх текстів ліцензованою системою «Антиплагіат».

Приблизний термін рецензування – 30-40 днів від моменту подання статті на рецензію.

На основі отриманих рецензій редколегія або приймає статтю до публікації в журналі, або повертає автору на доопрацювання, або ж відхиляє статтю.

У випадку суперечливих рецензій редколегія залишає за собою право віддати статтю іншим рецензентам на свій розсуд. Якщо після повторного рецензування суттєві суперечності залишаються редколегія має право відмовити автору в публікації статті.

Рецензії призначені лише для внутрішнього використання.

Особи рецензентів авторам не відкриваються.

У випадку відхилення статті редколегія журналу не вступає з авторами в дискусії.

Завантажити: Бланк рецензії.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОРА

 • Автор гарантує, що надіслані матеріали оригінальні, ніколи не публікувалися і не є плагіатом.
 • Автор відповідає за отримання дозволу третіх осіб на використання його матеріалу.
 • Автор відповідає за зміст публікації, достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації, викладеної в статті, за правильність перекладу анотації та ключових слів, а також за всі помилки у тексті.
 • При поданні статті автор повинен надавати редколегії інформацію про всі попередні публікації, які можуть розглядатися як множинні чи дубльовані. Копії таких матеріалів повинні долучатися до поданої статті. Якщо повторні статті подані до редакції без таких пояснень, це може бути підставою для відмови в публікації.
 • Подаючи до редакції рукопис статті, автор надає їй право на публікацію статті в журналі та розміщення тексту статті на офіційному сайті журналу.
 • Автор зобов’язується при потребі виправляти помилки у статті або ж аргументовано спростовувати зауваги рецензентів і редакторів статті.
 • Автор не отримує фінансової винагороди за опубліковані матеріали і не має фінансових зобов’язань перед журналом.

 

ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ

Загальні вимоги

Тематика статей

Журнал «Наукові записки Українського католицького університету. Серія: Богослов’я» публікує наукові статті на богословську та релігієзнавчу тематику. Цільова аудиторія журналу – дослідники, богослови, релігієзнавці, церковні історики, викладачі і студенти богословських навчальних закладів, духовних академій і семінарій.

Типи матеріалів

Журнал публікує оригінальні наукові статті, які охоплюють різні аспекти богословських досліджень, а також огляди та рецензії на актуальні богословські видання, переклади святоотцівських та інших богословських творів невеликого обсягу, матеріали конференцій, звіти про конференції, некрологи (In memoriam) тощо.

Обсяг

Обсяг статті не повинен перевищувати одного авторского аркуша (40.000 знаків із пробілами). Перевищення цього обсягу може бути підставою для відмови в публікації статті.

Мова публікацій: українська, англійська.

 

Технічні вимоги

 • Оптимальний обсяг статті – 20-40 тис. знаків з пробілами.
 • Текст рукопису потрібно подавати в текстовому редакторі MS Word.
 • Шрифт – Times New Roman, кегль – 12 (текст) і 10 (посилання), міжрядковий інтервал – 1.
 • Параметри сторінки: відступи зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см.
 • Відступ абзацу – 1,25 см (абзацування автоматичне; не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab або знаків пропуску).
 • Текст вирівнюється по ширині.
 • Автоматичних переносів по тексту не розставляти.
 • Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) і тире (–).
 • Використання лапок такого формату: «…»; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: «“…”».
 • Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається).
 • Текст має відповідати вимогам до стилю (див. Вказівки для авторів).
 • Посилання посторінкові («підрядкові») арабськими цифрами з наскрізною нумерацією, оформлені згідно з правилами Видавництва УКУ (див. Загальні вказівки щодо оформлення бібліографічних посилань).
 • Посилання на підручники, науково-популярну літературу та власні публікації є небажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби.
 • Вторинне цитування не дозволяється (посилання має бути саме на згадуваного автора, а не на іншого автора, який його цитує).
 • Наприкінці статті подається вичерпна бібліографічна інформація про використані джерела та літературу.
 • При вживанні давніх мов рекомендовано використовувати шрифти типу Unicode (завантажити пропоновані шрифти: Greek, Syriac, Coptic, Old-Slavonic); якщо автор використовує інші шрифти, йому слід долучити до тексту статті ці шрифти та копію статті у форматі pdf.

 

Вимоги до змісту


1. Зміст статті

Стаття має бути викладом результатів самостійного дослідження на вузьку тему і відповідати критеріям наукової актуальності та новизни. У ній повинні бути вступ, основна частина і висновки.

У вступі автор представляє проблематику статті у загальному вигляді та показує її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Вступ повинен містити такі необхідні елементи:

1) постановку проблеми дослідження, її актуальність та новизну;

2) розгляд стану розробленості теми в науці (аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття);

3) формулювання мети і завдань, які ставляться у статті, та преставлення її структури статті та методології дослідження.

Обсяг вказаних елементів статті має бути коротким, і вони не обов’язково повинні бути виділені окремими абзацами.

У головній частині статті автор викладає основний матеріал дослідження, подає ключові авторські положення, факти, аргументи, приклади, які пояснюють та обгрунтовують результати його дослідження.

У заключній частині статті автор робить відповідні висновки та представляє результати свого дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.


2. Анотації та ключові слова

До тексту статті додаються короткі анотації та ключові слова українською та англійською мовами. Анотації повинні містити:

1) ім’я та прізвище автора статті (кирилицею та латинкою);

2) назву статті відповідною мовою;

3) стислу інформацію про зміст, основні ідеї та висновки статті.

Україномовна та англомовна анотації повинні бути ідентичні за змістом.

Обсяг анотації не повинен перевищувати 1000 знаків (із пробілами).


3. Графічні матеріали

До статті можна долучати графічні матеріали — рисунки, фотографії (надавати окремими файлами, кожен з яких повинен мати назву, вказану у переліку ілюстрацій), таблиці, схеми тощо.

Таблиці мають бути побудовані у редакторі Microsoft Word і розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом.

Фотоілюстрації та рисунки приймаються у форматах *jpg чи *tif (як виключення допускається *pdf) із роздільною здатністю не менше 600-800 рixels.

Редколегія залишає за собою право друкувати кольорові ілюстрації в чорно-білому вигляді.

Перелік графічних матеріалів подається після анотацій у форматі: назва файлу ілюстрації, підпис до неї.

 

Вимоги до оформлення

В оформленні статей слід дотримуватися такої структури:

1) назва статті (не капіталізувати заголовок);
2) ім’я та прізвище автора;
3) анотація українською мовою (до 1000 знаків);
4) ключові слова українською мовою (до 10 слів);
5) виклад основного матеріалу та обґрунтування результатів дослідження;
6) ім’я та прізвище автора англійською мовою;
7) назва статті англійською мовою;
8) анотація англійською мовою;
9) ключові слова англійською мовою.
10) перелік графічних матеріалів з підписами до них (якщо вони є)

Для зручності авторів рекомендуємо у якості зразка оформлення розглянути приклади вже опублікованих статей на сайті нашого журналу в розділі “Архів”.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Рукописи необхідно подавати українською або англійською мовами. Матеріали іншими мовами необхідно подавати разом із перекладом українською або англійською мовою.

Текст повинен бути ретельно відредагований та перевірений автором (надсилання матеріалу є підтвердженням того, що авторська редакція тексту є остаточною).

Для опублікування Вашої статті (чи іншого тексту) необхідно надіслати на електронну адресу редакції журналу ([email protected]) такі матеріали:

 • довідку про автора, заповнену за відповідним зразком (див. Зразок оформлення довідки про автора);
 • статтю (чи інший текст) у форматі doc для Microsoft Office 2000/XP, оформлену відповідно до редакційних вимог із усіма структурними елементами (за наявності у тексті рідкісних шрифтів статтю слід подати також у форматі pdf із долученням використаних у ній шрифтів);
 • відскановану електронну копію заяви про академічну доброчесність із власноручним підписом автора (див. Заява про академічну доброчесність);
 • для осіб, які не мають наукового ступеня, – відскановану рецензію наукового керівника чи іншої особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету / інституту).

Назви файлів повинні містити прізвище автора з відповідною вказівкою про тип файла:

 • для довідки про автора – Info (наприклад, Ivanenko-Info);
 • для статті – Article (наприклад, Ivanenko-Article);
 • для рецензії чи огляду – Review (наприклад, Ivanenko-Review);
 • для перекладу – Translation (наприклад, Ivanenko-Translation);
 • для звіту про конференцію – Report (наприклад, Ivanenko-Report);
 • для некрологу – In memoriam (наприклад, Ivanenko-In memoriam);
 • для заяви про академічну доброчесність – Declaration (наприклад, Ivanenko-Declaration);
 • для рецензії наукового керівника чи іншого доктора (кандидата) наук – Re-прізвище рецензента (наприклад, Re-Zhukovskyy).

Назви файлів подавати латинкою.

Подані матеріали, що не відповідають вимогам, будуть повертатися авторам на доопрацювання.

 

РЕДАКТОРСЬКИЙ ПРОЦЕС

Етап 1: Після отримання електронного варіанту рукопису редколегія перевіряє надісланий текст на його відповідність тематиці журналу та дотримання всіх формальних вимог до оформлення наукових публікацій.

Етап 2: Після встановлення відповідності наукового тексту профілю журналу та належного оформлення, редколегія здійснює перевірку рукопису на наявність/відсутність ознак академічного плагіату, використовуючи ліцензійну систему «Unicheck». У разі виявлення ознак академічного плагіату редколегія відхиляє рукопис без права повторного подання. Після встановлення факту відсутності ознак академічного плагіату редколегія повідомляє автора про направлення його тексту на подвійне анонімне рецензування.

Етап 3: Головний редактор визначає кандидатури рецензентів і надсилає їм запит, а після їхньої згоди – матеріал на рецензування. При передачі рукопису рецензентам з тексту вилучається вся інформація про автора публікації. Водночас авторові рукопису не повідомляють про особи рецензентів.

Етап 4: Рецензенти працюють над статтею 30 днів і надають Редколегії рецензію з рекомендацією: прийняти, прийняти з незначним / значним доопрацюванням, чи відхилити статтю.

Етап 5: Редколегія ухвалює рішення щодо статті. Головний редактор (або відповідальний секретар) повідомляє автора про рішення редколегії і встановлює термін для доопрацювання статті. Незначне доопрацювання – 7-10 днів, значне доопрацювання – 10-30 днів.

Етап 6: На основі схвалених редколегією статей головний редактор (який водночас є випусковим редактором) формує випуск, укладає його зміст і представляє Вченій раді філософсько-богословського факультету Українського католицького університету, а потім також Вченій раді УКУ, які приймають рішення про рекомендацію випуску до друку. Перед тим, як питання про рекомендацію виноситься на розгляд Вченої ради ФБФ УКУ, усі тексти проходять перевірку ліцензованою системою «Антиплагіат» на наявність у них плагіату.

Етап 7: Головний редактор подає рекомендовані Вченою радою факультету матеріали випуску до Видавничого відділу УКУ для додрукарської підготовки (яка передбачає літературну редакцію та верстання матеріалів, коректуру та технічну редакцію макету номера) та узгоджує з керівником Видавничого відділу орієнтовний графік виконання замовлення.

Етап 8: Головний редактор читає зверстаний та відкоректований текст номера і затверджує макет до друку, після чого номер йде в друкарню.

Етап 9: Після виходу номера з друку журнал надсилається до інституцій, що входять до «Переліку, установ і організацій, куди обов’язково належить надсилати наукові видання, в яких публікуються основні результати дисертаційних робіт». Електронна копія номера розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України» та на сайті журналу «Наукові записки УКУ. Серія: Богослов’я». Автори отримують один авторський примірник журналу після його публікації.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

Авторські права на текст статті зберігаються за автором.

Редколегія зберігає права на зверстані статті й увесь номер журналу.

Автор ознайомлюється зі зверстаною версією статті і повертає Редколегії затверджений текст упродовж трьох днів.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу і не будуть поширюватися чи передаватися стороннім особам.

 

Корисні матеріали:

Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів для видань УКУ