Етика

Обов’язки авторів

Права й обов’язки редакційної колегії

Обов’язки рецензентів

Політика відкритого доступу

Авторські права

Засади академічної доброчесності

Архівування

 

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Автор несе відповідальність за достовірність наведених фактів і відомостей, допущені помилки й неточності та загалом за зміст наукового тексту. Автор несе повну відповідальність за свідоме чи несвідоме подання неправдивих даних.

Автор письмово засвідчує, що рукопис є оригінальною працею, яка не публікувалася раніше і не порушує прав інших осіб. Автор зобов’язується дотримуватися принципів академічної доброчесності. Автор несе відповідальність за належне оформлення цитат і посилань на першоджерело та письмово декларує відсутність академічного плагіату в рукописі.

Автор зобов’язується компенсувати будь-які втрати, збитки і/або видатки, яких журнал може зазнати через будь-який позов чи претензії, що можуть виникнути через порушення авторського права інших авторів.

Автор зобов’язується вказати всіх співавторів, які брали участь у дослідженні. Автор також письмово засвідчує, що серед співавторів немає осіб, які не брали участі в написанні тексту.

Автор зобов’язується за потреби виправляти помилки в науковому тексті або ж аргументовано спростовувати зауваги рецензентів і редакторів.

У разі виявлення автором суттєвих помилок чи неточностей у науковому тексті на етапі його розгляду чи після його публікації, він інформує про це редакційну колегію.

Подаючи до редакційної колегії рукопис свого дослідження, автор надає їй право на публікацію свого дослідження в журналі та розміщення цього тексту на офіційному сайті журналу й Інституційному репозитарії ErUCU (Електронному архіві Українського католицького університету).

Автор не отримує фінансової винагороди за опубліковані матеріали і не має фінансових зобов’язань перед журналом.

 

ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Редакційна колегія несе відповідальність за наукову якість публікацій. Вона може відхилити публікацію до етапу рецензування, якщо рукопис не відповідає заявленим вимогам або ж профілю журналу. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити рукопис наукового дослідження або повернути його на доопрацювання.

Ухвалюючи рішення про прийняття рукопису наукового тексту до друку, редакційна колегія послуговується виключно критеріями наукової вартості рукопису, відгуками рецензентів, бере до уваги дотримання автором (авторами) усіх вимог журналу та принципів академічної доброчесності. Неприйнятним є упереджене ставлення до авторів залежно від їхньої статі, расового й етнічного походження, віросповідання, національності тощо.

Редакційна колегія не має права використовувати дані з отриманих рукописів наукових текстів для власних цілей, передавати їх стороннім особам без згоди автора (авторів).

Редакційна колегія забезпечує конфіденційність інформації, що стосується авторів, рецензентів та рукописів наукових текстів.

Редакційна колегія повинна докладати всіх зусиль для виявлення потенційного конфлікту інтересів та його усунення. У свою чергу автори, рецензенти та члени редакційної колегії зобов’язані повідомляти голову редакційної колегії про факти чи ситуації, що можуть будь-яким чином вплинути на їхню об’єктивність.

Редакційна колегія може не поділяти точку зору автора (авторів) та не несе відповідальності за зміст публікації.

Редакційна колегія має право відмовити у публікації наукового тексту за умов недотримання редакторських вимог.

 

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Рецензентом може бути фахівець у відповідній галузі досліджень, який має бездоганну репутацію щодо дотримання принципів академічної доброчесності.

Рецензент зобов’язаний оцінювати рукописи об’єктивно та критично.

Рецензент повинен встановити відповідність рукопису вимогам до наукових публікацій та надати редакційній колегії обґрунтовані, незалежні висновки щодо наукової вартості рукопису.

Рецензент зобов’язаний повідомити редакційну колегію про потенційний конфлікт інтересів. Рецензент, який не володіє (на його думку) достатньою кваліфікацією, повинен звернутися до редакційної колегії з проханням змінити рецензента рукопису.

Рецензент зобов’язаний зберігати конфіденційність усієї отриманої інформації, не оприлюднювати текст чи елементи тексту рецензованого рукопису, не передавати його для ознайомлення третім особам та не використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.

Рецензент повинен повідомити редакційну колегію, якщо у нього виникають сумніви щодо дотримання принципів академічної доброчесності (зокрема, наявні ознаки академічного плагіату чи самоплагіату) автора (авторів) рукопису.

У разі отримання суперечливих відгуків від двох основних рецензентів, редакційна колегія залишає за собою право додатково призначити ще одного рецензента.

Рецензент зобов’язується своєчасно надати відгук на рукопис відповідно до термінів, попередньо узгоджених із редакційною колегією.

 

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Задля безперешкодного поширення сучасних наукових досліджень та обміну науковою інформацією і знаннями Український католицький університет і редакційна колегія журналу зокрема підтримує рух за відкритий доступ до наукової інформації. Усі наукові тексти, опубліковані в журналі, розміщуються у відкритому доступі для читачів.

Редакційна колегія журналу надає читачам можливість безперешкодно переглядати повні тексти опублікованих у ньому статей, а також завантажувати та використовувати їх, не звертаючись попередньо по дозвіл до видавця або автора, але обов’язково покликаючись на автора.

 

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Автори наукових текстів, прийнятих до друку, підписують «Авторський договір про передачу виключиних майнових прав на твір» та «Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору» (в Інституційному репозитарії ErUCU), а в окремих випадках – «Ліцензія на використання твору».

Особисті немайнові авторські права на наукові тексти зберігаються за автором.

Редакційна колегія у співавторстві зберігає авторські права на збірник творів «Наукові записки Українського католицького університету».

 

ЗАСАДИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Одним із найважливіших пріоритетів діяльності Українського католицького університету є формація спільноти викладачів, аспірантів і студентів на засадах академічної доброчесності та дотримання чітких етичних норм і християнської моралі за одночасної поваги до особистої гідності людини.

Редакційна колегія журналу дбає про дотримання принципів академічної доброчесності та перевіряє всі рукописи наукових текстів на наявність/відсутність ознак академічного плагіату за допомогою ліцензійної системи «Unicheck» (ця норма не стосується перекладів документів, джерельних текстів тощо).

У разі виявлення порушень принципів академічної доброчесності (в т. ч. наявності академічного плагіату) редакція відмовляє авторові у публікації.

Академічним плагіатом уважається:

– відтворення в академічному тексті без змін, із незначними змінами або в перекладі тексту іншого автора (інших авторів) обсягом від речення і більше без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту;

– відтворення в академічному тексті, повністю або частково, тексту іншого автора (інших авторів) через його перефразування чи довільний переказ без посилання на автора (авторів) відтвореного тексту;

– відтворення в академічному тексті наведених в іншому джерелі цитат із третіх джерел беззазначення, за яким саме безпосереднім джерелом наведено цитату;

– відтворення в академічному тексті наведеної в іншому джерелі науково-технічної інформації (крім загальновідомої) без зазначення, з якого джерела взято цю інформацію;

– відтворення оприлюднених творів мистецтва без зазначення авторства цих творів мистецтва.

Допускається оприлюднення в науковому тексті не більше 10% раніше опублікованого власного авторського матеріалу. У разі виявлення в науковому тексті раніше оприлюднених результатів власних наукових досліджень як нових результатів, що складають понад 10% рецензованого рукопису, такий текст уважається самоплагіатом, і редакційна колегія відмовляє його авторові в публікації.

АРХІВУВАННЯ

Архів усіх номерів журналу, крім сайту журналу, розміщується в Інституційному репозитарії ErUCU – Електронному архіві Українського католицького університету.